دانلود مبانی نظری عقد احتمالی

دانلود مبانی نظری عقد احتمالی

دانلود

فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 71 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع کامل  ماهیت و انواع عقد احتمالی       در هر بحث نظری آنجا که سخن از تحلیل یک پدیده در میان است، نخستین گام قبل از هرگونه اقدامی شناسایی ماهیت یک چیز است،که البته تبیین دقیق آن تمامی ابعاد دیگر بحث را به خوبی روشن می‌نماید. بر این اساس فصل نخست بخش نخست تحقیق حاضر به بحث از ماهیت عقد احتمالی اختصاص یافته است. در فصل دوم بخش حاضر نیز انواع عقد احتمالی با لحاظ آنچه در بحث از ماهیت ذکر می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد.   فصل نخست- ماهیت عقد احتمالی       در بحث از ماهیت عقد احتمالی، از یک سو می‌بایست اصطلاح عقد احتمالی به روشنی مفهوم شناسی گردد و از سوی دیگر ویژگی‌های آن تبیین گردد. بر این اساس این فصل به دو گفتار تقسیم می‌گردد. در گفتار نخست مفهوم عقد احتمالی و در گفتار دوم ویژگیهای عقد احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.   گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی      منظور از مفهوم عقد احتمالی شناخت دقیق عقد احتمالی است. به نحوی که از یک سو تعریف عقد احتمالی به روشنی مشخص گردد و از سوی دیگر اصطلاح عقد احتمالی از مفاهیم و واژه‌های مشابه و مرتبط تمیز داده شود. بدین ترتیب، گفتار حاضر به دو مبحث تقسیم می‌گردد. در مبحث نخست تعریف عقد احتمالی مورد تحلیل می‌گیرد و مبحث دوم به تمایز عقد احتمالی از سایر نهادهای حقوقی اختصاص داده می‌شود.   مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی      در مبحث حاضر جهت ارائه تعریف عقد احتمالی، تعریف اصطلاحی آن در فقه و حقوق و همچنین تعریف اصطلاحی آن در حقوق مصر مطرح و مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد. سپس برمبنای نقد و تحلیل تعاریف ارائه شده تعریف برگزیده ارائه می‌گردد. بدین ترتیب در بند نخست ابهامات موجود در ارتباط با اصطلاحات مشابه عقد احتمالی مرتفع می گردد، بند دوم به تعریف اصطلاحی عقد احتمالی و بند سوم به تعریف برگزیده عقد مذکور اختصاص می یابد.   بند نخست – رفع ابهام      پیرامون تعریف عقد احتمالی نظریه یکسانی وجود ندارد. واژه عقد احتمالی و واژه‌های دیگری چون عقد غرری، عقد شانسی، عقد بختکی، عقد معلق و عقد مخاطره بجای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر خود بر تردیدهای موجود بسی افزوده است. ازمیان عناوین فوق‌الذکر جز در مورد عقد معلق در قانون مدنی سخن به میان نیامده است. با این وجود نباید از بررسی این عقود و تقسیم‌ عقود بر این مبنا خودداری نمود؛ زیرا اگرچه همه تقسیم‌بندی‌های عقود در قانون مدنی نیامده است، تحقیق در این زمینه‌ ها مفید بوده و موجب شناخت ماهیت، شرایط و آثار عقود معین و غیر معین می‌شود؛ بطور مثال دراین زمینه می توان به تقسیم عقود به عقد معوض و در مقابل عقد غیر معوض اشاره نمود، که البته فواید تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته دراین زمینه برکسی پوشیده نیست.      برخی از واژه‌های فوق ‌الذکر مترادفند یعنی ناظر به یک مفهوم و یک نوع عقد هستند. با این تفصیل که این عقود در قانون مدنی ایران وجود ندارند و نویسندگان از طریق ترجمه آنها را از حقوق اروپا به حقوق ایران وارد کرده‌اند. واختلاف عناوین از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. در این میان سه عنوان عقد احتمالی، عقد شانسی و عقد بختکی به یک معنی و ناظر به یک نوع عقد هستند. بدین شرح که برخی[1] در مقام تقسیم‌ عقود از حیث احتمالی بودن یکی از دو مورد یا قطعی بودن هر دو، عقود را به عقد شانسی و عقد قطعی تقسیم نموده است که ترجمه عبارتContrat Commutatif  و Contrat Aléatoire بوده و به ماده 1966 قانون مدنی فرانسه ارجاع داده است. بعضی[2] برای تقسیم‌ عقود برمبنای نامعلوم بودن آنچه سرانجام عاید طرفین می‌شود، عقود معاوضی را به عقد معاوضی احتمالی و معین تقسیم نموده است. این تقسیم‌بندی نیز ترجمه عبارت Contrat Commutatif  و Contrat Aléatoire است. برخی دیگر[3] در ترجمه عبارت Aléatoire Contrat عنوان عقد بختکی را بکار برده؛ زیرا معتقد است بعلت دخالت شانس، بخت و اقبال در این عقد عنوان عقد بختکی رساتر است. بر این اساس، سه واژه عقد بختکی، عقد شانسی و عقد احتمالی ترجمه عبارت Contrat Aléatoire  است که به نظر می رسد اختلاف عنوان واژه‌ها از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. بنابراین هر سه عنوان فوق‌الذکر ناظر به یک نوع عقد است.      در عین حال یکی ازنویسندگان عقد احتمالی را از عقد شانسی جدا نموده است؛ با این استدلال که با توجه به مثالهائی که در نوشته‌های فقهی وحقوقی برای عقد شانسی آورده شده، از جمله گروبندی و قمار؛ عقود فوق‌الذکر به جهت شانسی بودن و عدم قصد انتقال مال اصولاً باطل هستند. اما عقد احتمالی برمبنای مثالهای فقهی و حقوقی از جمله عقود مشارکتی، قرارداد مستمری، تراز، قباله، عقد راعی اصولاً صحیح است .[4]   بند دوم – تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران      یکی از فقها[5] عقود معاوضی را به عقد تقدیری و عقد تحقیقی تقسیم کرده است. ایشان که ظاهراً عقد تقدیری را معادل عقد احتمالی دانسته‌ است، عقد تقدیری را اینچنین تعریف کرده‌اند: «عقد تقدیری عقدی است که حصول اثر آن منوط بر تقدیر خاص است مثلاً مزارعه، مساقات، مضاربه، سبق و رمایه و جعاله که در همه عقود مذکور منشأ منجزاً واقع می‌شود.».      در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق در مبحث انواع عقود، عقد احتمالی را تعریف نموده‌اند. در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.       برخی از حقوقدانان[6] معتقد است «عقد احتمالی عقدی است که طرفین آن تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی از طرفین یا هر دو به اثر عقد، وابستگی به بخت و اتفاق دارد و در حین عقد نمی‌توان آن را تحدید و معین نمود مانند قمار و بیمه.». این تعریف مطابق تعریف کاشف الغطا از عقد تقدیری است. برابر این تعریف عقد احتمالی جزو عقود معوض و معلق علیه در آن امری شانسی است. ایراد تعریف مذکور آنست که اولاً عقد احتمالی لزوماً عقدی معوض نیست؛ زیرا عقود تبرعی هم ممکن است احتمالی باشند.[7] ثانیاً در عقود احتمالی معلق علیه همیشه امری شانسی نیست بلکه ممکن است امری محتمل الوقوع یا قطعی الحصول باشد که زمان وقوع ان نا مشخص است. برای مثال فوت ذی نفع در قرارداد مستمری قطعی الحصول است که تنها زمان آن نا مشخص است.[8] برخی دیگر از حقوقدانان[9] ضمن اعتقاد به معاوضی بودن عقد احتمالی، عقد مذکور را اینچنین تعریف نموده‌ است «عقد احتمالی عقد معوض است که در آن مقدار دو عوض وابسته به امر نامعلومی در آینده است.». انتقاد وارد به این تعریف، عدم لزوم معوض بودن عقد احتمالی است که در این خصوص همان نقد و تحلیل تعریف نخست مطرح است. از دیگر انتقادات وارد به این تعریف آن است که در عقد احتمالی معوض، ممکن است تنها میزان یکی از عوضین (نه هر دو) نامشخص باشد؛ مثلاً در عقد بیمه حوادث فقط میزان تعهد بیمه‌گر هنگام انعقاد عقد نامشخص است. بدین ترتیب، عقد احتمالی ممکن است معوض باشد یا غیر معوض باشد. و در حالت معوض، ممکن است میزان یکی از عوضین نامشخص باشد یا میزان هر دو عوض نامشخص باشد.       بعضی از نویسندگان[10] عقد احتمالی را با عقد معلق نهاد حقوقی واحد دانسته است. ایشان در توجیه نظرشان گفته‌ است، در تمام مصادیق عقد احتمالی منشأ بطور ذاتی معلق به چیزی است که اگر در خارج تحقق یابد عقد اثر خارجی پیدا می‌کند. همانطور که در مباحث آتی در قسمت مقایسه دو عقد احتمالی و معلق تشریح گردیده است، عقد احتمالی با عقد معلق از جهت مبنا، تعلیق، نوع تعلیق و آثار کاملاً متفاوت است. بنابراین یکی دانستن دو عقد معلق و احتمالی امری غیرممکن است.      گروه دیگری از حقوقدانان[11] عقد احتمالی را از باب سلیقه در ترجمه عقد شانسی معرفی و اینچنین تعریف نموده‌ است: «عقد احتمالی عقدی است که در تحقق یکی از دو مورد عقد، احتمال و شانس وجود داشته باشد.». آنچه از تعریف فوق برمی‌آید اینست که عقد احتمالی لزوماً عقدی معوض، که تحقق یکی از عوضین (نه هر دو عوض) معلق باشد و معلق علیه در آن امری شانسی است. در خصوص خصوصیت معلق علیه و شرط لزوم معوض بودن عقد احتمالی همان نقد و تحلیلی که بر تعریف نخست وارد شد، مطرح است. بعلاوه در مورد معلق بودن تحقق یکی از عوضین باید گفت، اولاً همانطور که گفته شد منشأ در عقد احتمالی برخلاف عقد معلق، بطور منجز واقع می‌شود. بنابراین در عقد احتمالی تحقق اثر عقد معلق نمی‌باشد. ثانیاً لزوماً نامشخص بودن میزان یکی از عوضین شرط نیست؛ بلکه ممکن است در برخی از مصادیق عقد احتمالی تعیین میزان یا حصول هر دو عوض منوط به امر دیگری باشد؛ مثلاً در عقد گروبندی حصول میزان هریک از دو عوض منوط به برنده شدن است.   بند سوم – تعریف از دیدگاه حقوق مصر          بخش چهارم از کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقد احتمالی اختصاص یافته و تحت همین عنوان مطرح شده است. اما در قانون فوق‌الذکر تعریفی ازعقد مذکور ارائه نشده است و تنها مصادیق این عقد در سه فصل و 33 ماده تحت عناوین قمار و گروبندی، قرارداد مستمری و عقد بیمه مطرح شده است.[12]                                                                                      حقوقدانان مصر در تعرف عقد احتمالی اختلاف نظر دارند. بعضی از حقوقدانان[13] معتقد است که درعقد احتمالی التزام یکی از طرفین نسبت به مقدار عوض یا اصل وجود آن منوط به امر محتمل الوقوع است و قرارداد مستمری و بیمه را بعنوان مثال آورده است. مطابق مصادیق عقود احتمالی که در قانون مدنی مصر آورده شده تعریف فوق‌الذکر قابل انتقاد است؛ زیرا از یک سو[14] ممکن است التزام دو طرف در عقد احتمالی، معلق باشد؛ مثلاً در قرارداد گروبندی التزام هر دو طرف معلق است. درحالی که در تعریف فوق لزوماً التزام یک طرف معلق است. از سوی دیگر، عقد احتمالی لزوماً عقدی معوض نیست و ممکن است عقود تبرعی هم احتمالی باشد. اما آنچه از تعریف فوق‌الذکر استنباط می‌شود لزوم معوض بودن عقد احتمالی است. همچنین،[15] معلق علیه ممکن است قطعی الحصول باشد؛ مثلاً در قرارداد مستمری، فوت مستمری بگیر امری قطعی الحصول است. درحالی که درتعریف بالا تنها ویژگی محتمل الوقوع بودن عقد احتمالی مطرح شده است.       برخی دیگر از حقوقدانان[16] عقد احتمالی را معادل عقد الغرر گرفته، که التزام طرفین (نه التزام یک طرف) را منوط به عوامل محتمل الوقوع آینده دانسته‌اند. همانطور که در نقد تعریف نخست بیان شد، برمبنای مصادیق عقود احتمالی ممکن است التزام یکی از طرفین (مثلاً عقد بیمه) یا التزام هر دو طرف (مثلاً گروبندی) حین انعقاد عقد محتمل باشد. اما تعریف فوق لزوماً التزام طرفین را احتمالی دانسته است. بدین ترتیب، نظر نویسنده فوق‌الذکر از این حیث قابل اشکال است. همچنین مطابق تعریف فوق‌الذکر معلق علیه لزوماً امری محتمل الوقوع است که در این خصوص نقد و تحلیل تعریف نخست مطرح است.     

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری عقد احتمالی مبانی نظری عقد احتمالی دانلود مبانی نظری عقد احتمالی عقد

فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 71 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع کامل ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره من
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
3842
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 71

حجم فایل:60
کیلوبایت

 • حسابداری مالیاتی

  حسابداری مالیاتی دانلود حسابداری مالیاتی دسته: آزمون ارشد بازدید: 6 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 503 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 220 مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف…

 • کارآفرینی رستوران مک دونالد

  کارآفرینی رستوران مک دونالد دانلود کارآفرینی رستوران مک دونالد دسته: عمومی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 381 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 کارافرینی رستوران مک دونالد،شامل تاریخچه کامل و چگونگی شکل گیری ،روش کار استراتژیرشد مک دونالدرشد…

 • پاورپوینت شرح تربیت کودکان

  پاورپوینت شرح تربیت کودکان دانلود دانلود پاورپوینت شرح تربیت کودکان جهت رشته روانشناسی و علوم تربیتی در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       کودکان خود را از…

 • پاورپوینت (اسلاید) فرانک گری

  پاورپوینت (اسلاید) فرانک گری دانلود پاورپوینت (اسلاید) فرانک گری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت با عنوان فرانک گری ، در 12 اسلاید، مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و محققینبخشی از متن:فرانک اون…

 • دیتابیس سیستم فروشگاه

  دیتابیس سیستم فروشگاه دانلود دیتابیس سیستم فروشگاه دسته: کامپیوتر بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 140 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 طراحی و برنامه نویسی دیتا بیس SQL Server2008 سیستم فروشگاه به همراه جداول فایل ورد دیتابیس SQL…

 • گزارش تخصصی راه های افزایش اعتماد به نفس و خوباوری در دانش آموزان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

  گزارش تخصصی راه های افزایش اعتماد به نفس و خوباوری در دانش آموزان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانلود گزارش تخصصی راه های افزایش اعتماد به نفس و خوباوری در دانش آموزان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دسته…

 • پایان نامه جامعه شناسی نفاق در قرآن

  پایان نامه جامعه شناسی نفاق در قرآن دانلود چکیده: فرهنگ و نظام اجتماعی- سیاسی اسلام ،در جریان رشد و پویایی خویش همواره در معرض خطراتی بوده و می باشد. باتوجه به تاریخ اسلام و متون دینی می توان دریافت، گاهی…

 • گزارش کارآموزی رشته عمران - احداث ساختمان مسكوني

  گزارش کارآموزی رشته عمران - احداث ساختمان مسكوني دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان مسكوني گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان مسكوني 51 صفحه دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران تعداد مشاهده:…

 • دانلود تحقیق درباره خانواده و روابط آن word

  دانلود تحقیق درباره خانواده و روابط آن word دانلود هدف از این تحقیق بررسی خانواده و روابط آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

 • گزارش کارآموزی عمران ( خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، )

  گزارش کارآموزی عمران ( خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، ) دانلود مقدمه:محل کارآموزي در شهر اصفهان بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي…

 • بررسي تاثيرات برقي نمودن چاههاي كشاورزي بر شبكه توزيع

  بررسي تاثيرات برقي نمودن چاههاي كشاورزي بر شبكه توزيع دانلود دانلود مقاله بررسي تاثيرات برقي نمودن چاههاي كشاورزي بر شبكه توزيعنوع فایل : PDFتعداد صفحات : 8فهرست و شرح مطالبچكيدهبا ايجاد تسهيلات در برقي كردن چاههاي كشاورزي ، تعداد زيادي از چاههاي كشاورزي…

 • پاورپوینت هنر و معماری در دوره تيموريان

  پاورپوینت هنر و معماری در دوره تيموريان دانلود دانلود پاورپوینت هنرو معماري در دوره  تيموريان 46 اسلاید قابل ویرایش  هنرمندان و معماران ايراني با حمله ي مغول و كشت و كشتار و ستم وويرانگري اين قوم و در دوره هرج و…

 • پاورپوینت مهارت نه گفتن با جرات ورزی

  پاورپوینت مهارت نه گفتن با جرات ورزی دانلود دانلود پاورپوینت مهارت نه گفتن جهت رشته ی روان شناسی در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       جرأت‌ورزی يکی…

 • پاورپوینت رشته معماری با عنوان گذری بر معماری برج آزادی با تکیه بر عناصر سنتی به کار رفته در آن

  پاورپوینت رشته معماری با عنوان گذری بر معماری برج آزادی با تکیه بر عناصر سنتی به کار رفته در آن دانلود پاورپوینت رشته معماری با عنوان گذری بر معماری برج آزادی با تکیه بر عناصر سنتی به کار رفته در…

 • جزوه مدیریت مالی 2

  جزوه مدیریت مالی 2 دانلود جزوه مدیریت مالی 2 دسته: حسابداری بازدید: 6 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 622 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 جزوه مدیریت مالی 2 قیمت فایل فقط 14,300 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل…

 • درخت جاودانگی

  درخت جاودانگی دانلود درخت جاودانگی دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت براي آشنايي شما با داستان هاي كهن و گويندگان بزرگ٬داستان زير از كتاب"مثنوي معنوي"مولوي برگزيده و بازنويسي شده است٬مولوي٬شاعر بزرگ ايران٬هفتصد سال پيش…

 • پروژه معرفی سایت به موتورهای جستجوگر

  پروژه معرفی سایت به موتورهای جستجوگر دانلود پروژه معرفی سایت به موتورهای جستجوگر دسته: آزمون ارشد بازدید: 7 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 744 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76 پروژه معرفی سایت به موتورهای جستجوگر از درس شیوه ارائه…

 • دانلودکارآموزی در شرکت آب و فاضلاب 53 ص

  دانلودکارآموزی در شرکت آب و فاضلاب 53 ص دانلود دانلودکارآموزی در شرکت آب و فاضلاب 53 ص دسته: کارآموزی بازدید: 2 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 77 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 74 دانلودکارآموزی در شرکت آب و فاضلاب 53…

 • برنامه متلب حل معادله‌ی Biharmonic (D2u=f) روی مربع واحد با جواب دقیق مشخص و شرایط مرزی دیریکله و نو

  برنامه متلب حل معادله‌ی Biharmonic (D2u=f) روی مربع واحد با جواب دقیق مشخص و شرایط مرزی دیریکله و نو دانلود برنامه متلب حل معادله‌ی Biharmonic (D2u=f) روی مربع واحد با جواب دقیق مشخص و شرایط مرزی دیریکله و نو در…

 • طرح توجیهی تأسیس گاوداری

  طرح توجیهی تأسیس گاوداری دانلود طرح توجیهی تأسیس گاوداری دسته بندي : کارآفرینی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت توضیحات: این طرح توجیهی (طرح تجاری) در زمینه تأسیس گاوداری شيری 30 رأسی ، در قالب فایل word به همراه…

 • گزارش کارآموزی تولید الکل

  گزارش کارآموزی تولید الکل دانلود گزارش کارآموزی تولید الکل دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کارآموزی شیمی با موضوع تولید الکل، در قالب فایل word و در حجم 100 صفحه.بخشی از متن:اتانول، مایعی…

 • ازدواج موفق

  ازدواج موفق دانلود ازدواج موفق دسته: علوم تربیتی بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 5929 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 ازدواج یعنی قیمت فایل فقط 14,300 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می…

 • جزوه معرفی سقف پیش تنیده (کابلی)

  جزوه معرفی سقف پیش تنیده (کابلی) دانلود جزوه معرفی سقف پیش تنیده (کابلی) دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه معرفی سقف پیش تنیده (کابلی)، در قالب فایل pdf و در 11 صفحه.بخشی از متن…

 • پاورپوینت (اسلاید) آسیب اجتماعی علل و عوامل قاچاق سوخت

  پاورپوینت (اسلاید) آسیب اجتماعی علل و عوامل قاچاق سوخت دانلود پاورپوینت (اسلاید) آسیب اجتماعی علل و عوامل قاچاق سوخت دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع آسیب اجتماعی علل و عوامل…

 • پاورپوینت مبانی نظری ژاک دریدا و فلسفه دیکانستراکشن

  پاورپوینت مبانی نظری ژاک دریدا و فلسفه دیکانستراکشن دانلود دانلود پاورپوینت مبانی نظری ژاک دریدا و فلسفه دیکانستراکشن ۴۸ اسلایدمقدمهدغدغه‌ی ساختار شکنی بحثی است که در دهه ی پایانی قرن گذشته مطرح شد. از فلسفه و با دریدا اغاز شد…

 • قالب و قالب برداری - بخش اول

  قالب و قالب برداری - بخش اول دانلود قالب و قالب برداری - بخش اول دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت قالب و قالب برداری - بخش اول، در حجم 104 اسلاید، همراه با…

 • بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی " نیروهای بین مولکولی " (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)

  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی " نیروهای بین مولکولی " (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم) دانلود بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی " نیروهای بین مولکولی " (فصل 3 فیزیک 10 - فصل…

 • پاورپوینت درمان های روان شناختی (مبانی نظری و عملی)

  پاورپوینت درمان های روان شناختی (مبانی نظری و عملی) دانلود پاورپوینت درمان های روان شناختی (مبانی نظری و عملی) دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت درمان های روان شناختی (مبانی نظری و…

 • پاورپوینت اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی

  پاورپوینت اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی دانلود دانلود پاورپوینت اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی ‌جهت رشته ی حسابداری در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • تحقیق نور، فرم و رنگ در معماری

  تحقیق نور، فرم و رنگ در معماری دانلود دانلود تحقیق نور، فرم و رنگ در معماری ۲۱ ص فرمت word  فهرست1- معماری 11-1- تعريف معماري 11-2- تعريف معماري از نگاه معماران 11-3- حرکت در معماري 21-4- نور 31-4-1- نور در معماري…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی 63 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی 63 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.      کيفيت زندگی زناشويي يكي از…

 • جزوه درس اصول حسابداری (۱) – استاد اسماعیلی

  جزوه درس اصول حسابداری (۱) – استاد اسماعیلی دانلود جزوه درس اصول حسابداری (۱) – استاد اسماعیلی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه درس اصول حسابداری (۱) – استاد اسماعیلی، در قالب فایل pdf.در این…

 • گزارش کارآموزی رشته برق، صنایع برق داده خواه

  گزارش کارآموزی رشته برق، صنایع برق داده خواه دانلود پيشگفتار: پيدايش ترانسفورماتور در صنعت برق دو تحول عمده در اين صنعت بوجود آورده است:1- ارتباط سراسري ميان شبكه هاي مصرف و توليد در سطح يك يا چند كشور 2- امكان…

 • پاورپوینت لنفوما و مولتیپل میلوما

  پاورپوینت لنفوما و مولتیپل میلوما دانلود دانلود پاورپوینت لنفوما و مالتیپل میلوما جهت رشته ی پزشکی در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       نئوپلاسم سلولهای لنفوئیدی با…

 • دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته مدیریت - شامل 4 پروپوزال ارشد مدیریت

  دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته مدیریت - شامل 4 پروپوزال ارشد مدیریت دانلود شامل:1 - ارتباط ساختار سازمانی و سلامت نظام فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 10شامل:مقدمهبیان مسئلهپیشینه تحقیقضرورت و اهمیت موضوعاهداف تحقیق سوالات تحقیقفرضیات تحقیقروش تحقیق منابع2-   عوامل…