نوع ثبت نام

هزینه ثبت نام (ريال)

حق ثبت نام دانشجو (با مقاله)

1.500.000

حق ثبت نام غیر دانشجو (با مقاله)

1.800.000

حق ثبت نام افراد دانشجو ( بدون مقاله)

1.300.000

حق ثبت نام غیر دانشجو (بدون مقاله)

1.600.000

ثبت نام غیر حضوری

1.200.000

مقاله اضافی

500.000

مدرسین دانشگاه فنی و حرفه ای

1.200.000

دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای

900.000

 شماره حساب جهت واریز هزینه های ثبت نام:

پژوهشگران گرامی لطفاً جهت واریز هزینه های همایش "از طریق بانک  ملی ایران و یا بانک سامان" از دستگاه های خودپردازهای عضو شبکه شتاب و کارت به کارت اینترنتی بانک ملی و بانک سامان استفاده نمایید.

نام و نام خانوادگی

سید حبیب شجاعی

شماره حساب

 

شماره کارت

6037-9971-3500-1312

نام بانک

بانک ملی ایران

 

نام و نام خانوادگی

سید حبیب شجاعی

شماره حساب

1-2071608-800-840

شماره کارت

7512-1706-8610-6219

نام بانک

سامان

شبا

IR03 0560 0840 8000 2071 6080 01